Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης: Μεταμόρφωση

Όνομα Ακτής: Μεταμόρφωση
Κωδικός Ταυτότητας: GRBW0109059059
Δήμος ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Εισαγωγή

Η θέσπιση Μητρώου Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και συνιστά μια καινοτόμο προσέγγιση, με βασικό στόχο την ενημέρωση των πολιτών και την παροχή χρήσιμων στοιχείων για την σύγκριση και την επιλογή ακτών κολύμβησης. Η ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης παρέχει πληροφορίες για τις φυσικές και γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής της ακτής, για τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης, καθώς και για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων ρύπανσης στην περιοχή.

Συμπληρωματικώς του Μητρώου Ταυτοτήτων, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους (από 1η Ιουνίου έως 30η Οκτωβρίου), διενεργούνται συστηματικές δειγματοληψίες και αναλύσεις μικροβιολογικών και άλλων παραμέτρων, με σκοπό την ποιοτική παρακολούθηση και ταξινόμηση των κολυμβητικών υδάτων.

Περιγραφή Ακτής

Η παραλία της Μεταμόρφωσης βρίσκεται στη δυτική πλευρά της χερσονήσου Σιθωνίας και ανήκει στις βορειοανατολικές ακτές του ευρύτερου, ανοιχτού κόλπου Κασσάνδρας. Πιο συγκεκριμένα, η ακτή εντοπίζεται στο παράλιο τμήμα που αναπτύσσεται ανατολικά του ακρωτηρίου Σαργάνι.

Η παραλία έχει μήκος 850 μέτρα, μέσο πλάτος 20 μέτρα και νότιο προσανατολισμό. Η παράκτια ζώνη είναι μερικώς τροποποιημένη, λόγω της συνεχούς δόμησης (οικίες και τοιχία αντιστήριξης) που εντοπίζεται στο όριο του ανατολικού τμήματος της ακτής, αλλά και των έργων προστασίας της ακτής έναντι διάβρωσης (βραχίονες λίθινοι και από σκυρόδεμα). Το χερσαίο τμήμα της ακτής είναι αμμώδες και ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα του παρουσιάζει πυκνή ψηλή βλάστηση αποτελούμενη κυρίως από πεύκα και αλμυρίκια. Ο θαλάσσιος πυθμένας είναι επίσης αμμώδης και έχει ήπια κλίση, αφού η ισοβαθής των 5 μέτρων απαντάται σε απόσταση 110 μέτρων από την ακτή. Τέλος, τα κολυμβητικά ύδατα στα πρώτα μέτρα έχουν κανονικό βάθος.

Το τμήμα της παραλίας που βρίσκεται έμπροσθεν του οικισμού Μεταμόρφωσης είναι οργανωμένο και διαθέτει υποδομές όπως ξαπλώστρες, μόνιμες ομπρέλες, αποδυτήρια, ντους και καλάθια απορριμμάτων. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο τμήμα οι λουόμενοι εξυπηρετούνται από αναψυκτήρια και εστιατόρια που λειτουργούν σε κοντινή απόσταση. Η ακτή χρησιμοποιείται κατεξοχήν για κολύμβηση και σε μικρότερο βαθμό ως αγκυροβόλιο μικρών σκαφών. Ο μέγιστος αριθμός λουομένων εκτιμάται σε 1.000 άτομα. Τέλος, αναφέρεται πως η περιοχή είναι προσβάσιμη οδικώς αποκλειστικά με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς.

Η άμεση περιοχή γύρω από την παραλία είναι οικιστική και παραθεριστική, αφού ξεχωρίζει στο ανατολικό άκρο ο οικισμός της Μεταμόρφωσης. Επιπλέον, η περιοχή εμφανίζει τουριστική ανάπτυξη, αφού εκτός από ξενοδοχειακές μονάδες στο δυτικό άκρο της ακτής λειτουργούν χώροι τουριστικής κατασκήνωσης. Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η ασυνεχής δόμηση και η εκτεταμένη παρουσία αυτοφυούς βλάστησης. Τέλος, αναφέρεται πως η ακτή οριοθετείται ανατολικά από την παρουσία ρέματος διαλείπουσας ροής.

Χρήσεις γης ευρύτερης περιοχής

Η ευρύτερη περιοχή είναι κυρίως αγροτική καλυπτόμενη από μόνιμες γεωργικές καλλιέργειες (ελαιώνες και περιορισμένης έκτασης αμπελώνες). Δευτερευόντως, η ευρύτερη περιοχή καλύπτεται από δάση κωνοφόρων ή σε μικρότερο βαθμό από εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση.Υπαγωγή - Χαρακτηρισμοί

Η ακτή εντάσσεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας (GR10), στην υδρολογική λεκάνη της Χαλκιδικής (GR05) και στο Παράκτιο Υδατικό Σύστημα του Κασσανδρινού Κόλπου (GR001000010006N), του οποίου η οικολογική κατάσταση έχει χαρακτηριστεί ως υψηλή, με βάση τον προκαταρκτικό χαρακτηρισμό που πραγματοποιήθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ το 2008. Στο Υδατικό Σύστημα υπάρχει σταθμός εποπτικής παρακολούθησης που έχει οριστεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η παρακολούθηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 140384/2011. Στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν άλλα υδάτινα σώματα αναγνωρισμένα στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ που να επηρεάζουν την κολυμβητική ακτή.

Ποιότητα κολυμβητικών υδάτων

Η παραλία Μεταμόρφωση αναγνωρίσθηκε ως ακτή κολύμβησης το έτος 1991 και έκτοτε παρακολουθείται στο πλαίσιο των ετησίων προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων, τα οποία πραγματοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Από το 2010, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων για τις κολυμβητικές περιόδους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και με συναξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τελευταίων τεσσάρων ετών.


Σημείο παρακολούθησης 2011 2012 2013

GR1270080264080301

GR1270080264080401.

Υδρολογικά, μετεωρολογικά χαρακτηριστικά

Το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στην περιοχή είναι 428 mm, με το μέγιστο και το ελάχιστο μηνιαίο ύψος να είναι αντίστοιχα 245,4mm και 0,1mm. (Ε.Μ.Υ. Μετεωρολογικός Σταθμός Πολύγυρο, έτη 1951-1986). H επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου είναι η βορειοανατολική, ακολουθούμενη από βόρεια με μικρή ή μέση ένταση (Ε.Μ.Υ. Έτος 1979- 1992). Η μέση μηνιαία θερμοκρασία της ατμόσφαιρας κατά την κολυμβητική περίοδο είναι 21oC, με τη μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία να καταγράφεται κατά το μήνα Αύγουστο και να είναι της τάξης των 29oC(Ε.Μ.Υ. έτη 1979- 1992).

Η ακτή λόγω προσανατολισμού είναι προστατευμένη έναντι των επικρατέστερων ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Κατά συνέπεια, δεν αναμένεται συχνή εμφάνιση αξιόλογου κυματισμού επί της ακτής. Επιπλέον, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή δεν παρατηρούνται σημαντικές αυξομειώσεις της στάθμης της θάλασσας λόγω παλίρροιας, ούτε ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.

Πιέσεις

Υγρά απόβλητα

Εξαιρουμένων των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίες διαθέτουν ιδιωτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ο οικισμός Μεταμόρφωση, ελλείψει αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων, εξυπηρετείται μέσω ιδιωτικών συστημάτων αποχέτευσης (τέτοια συστήματα είναι οι σηπτικές δεξαμενές και οι απορροφητικοί βόθροι). Ο μόνιμος πληθυσμός του οικισμού αυτού, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (απογραφή 2001), ανέρχεται σε 692 κατοίκους. Αν και η παρουσία των συστημάτων αυτών αποτελεί δυνητική πηγή εισροής μικροβιακού φορτίου στη θάλασσα, λόγω της μικρής έκτασης του οικισμού, η πιθανή επιβάρυνση της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων εκτιμάται ως ιδιαίτερα περιορισμένη.
Λοιπές πηγές

Η ακτή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και λόγω της τουριστικής της ανάπτυξης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό λουομένων, η παρουσία των οποίων μπορεί να επιβαρύνει την ποιότητα των υδάτων της ακτής. Τέλος, σημειώνεται πως στην ακτή επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα, ο αριθμός και η συχνότητα παρουσίας των οποίων εκτιμάται ότι δεν επιβαρύνουν την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης.
Αποτελέσματα επιτόπιας επίσκεψης

Κατά την επί τόπου επίσκεψη στην παραλία δεν εντοπίστηκε ύπαρξη πίσσας, επιφανειοδραστικών ουσιών (αφροί) ή λαδιών. Επιπλέον, το χερσαίο τμήμα της ακτής ήταν καθαρό από στερεά απορρίμματα. Κατόπιν οπτικής παρατήρησης, τα ύδατα χαρακτηρίστηκαν διαυγή και καθαρά.

Ευτροφισμός

Αν και το μικρό βάθος των υδάτων αποτελεί ευνοϊκό παράγοντα για την εμφάνιση του φαινόμενου του ευτροφισμού, η θέση και η μορφολογία της ακτής εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο ρυθμό ανανέωσης των υδάτων. Επιπλέον, τα ύδατα κολύμβησης δεν επηρεάζονται σημαντικά από την απορροή ρυπαντικών φορτίων των κύριων θρεπτικών συστατικών αζώτου και φωσφόρου, τα οποία προέρχονται πρωτίστως από τα αστικά λύματα της ευρύτερης περιοχής. Τα ύδατα κολύμβησης είναι υπό κανονικές συνθήκες διαυγή και καθαρά, ενώ στην ακτή δεν έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν συστηματικά περιστατικά ραγδαίας ανάπτυξης αλγών ή φυτοπλαγκτόν. Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, εκτιμάται χαμηλός βαθμός επικινδυνότητας εμφάνισης ευτροφικών φαινομένων.

Διερεύνηση έκτακτων συνθηκών

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των ανέμων και της βροχόπτωσης για την περιοχή, κατά την κολυμβητική περίοδο δεν εμφανίζονται ακραία καιρικά φαινόμενα και επομένως δεν αναμένεται ιδιαίτερη επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής από απορροές ομβρίων ή μεταφορά ρύπων λόγω ισχυρών ανέμων. Οι έκτακτες συνθήκες κατά τις οποίες δύναται να επιβαρυνθεί η ποιότητα των υδάτων της ακτής περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση αυξημένου αριθμού λουομένων.

Μέτρα αντιμετώπισης

Σε περίπτωση εμφάνισης φαινομένων ρύπανσης των υδάτων ή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος της ακτής κολύμβησης, ενεργοποιείται μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη και την ασφάλεια των λουομένων.
Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων είναι ο Δήμος ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ.
Στις επανορθωτικές ενέργειες περιλαμβάνονται:

  • Ενημέρωση του κοινού για την ρύπανση και την εκτιμώμενη διάρκεια αυτής.
  • Έκδοση απόφασης προσωρινής διακοπής της κολύμβησης (εάν κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες).
  • Συνέχιση της παρακολούθησης των υδάτων, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα παρακολούθησης που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/7/Ε.Κ., και λήψη πρόσθετου δείγματος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το περιστατικό έχει λήξει. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα παρακολούθησης προβλέπει λήψη δείγματος στην περίοδο εμφάνισης της βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, το δείγμα αυτό μπορεί να εξαιρεθεί και να αντικατασταθεί από ένα πρόσθετο δείγμα, το οποίο θα ληφθεί 7 ημέρες μετά την εξάλειψη του φαινομένου

Σχετικά με τη διαχείριση λυμάτων του οικισμού Μεταμόρφωση, έχουν ήδη γίνει προτάσεις σχετικά με την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Τέτοια έργα προσφέρουν προστασία του υπόγειου υδροφορέα και συνεπαγόμενα της θαλάσσιας περιοχής από εισροές ρυπαντικού φορτίου.

Σχετικά με τον κίνδυνο ρύπανσης της θάλασσας από τη συγκέντρωση αυξημένου αριθμού λουομένων, αναρτώνται σε ευδιάκριτο σημείο μέτρα καλής συμπεριφοράς λουομένων, τα οποία περιλαμβάνουν την αποφυγή χρήσης αντηλιακού μισή ώρα πριν την είσοδο στο νερό και τη συστηματική χρήση των κάδων για την απόθεση απορριμμάτων.

Γενικά συνιστάται η αποφυγή κολύμβησης εντός των λιμανιών, των μόνιμων αγκυροβολίων και των ναυπηγείων, 200 μ. εκατέρωθεν από τα στόμια εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, στις εκβολές αγωγών ομβρίων υδάτων μετά από έντονη βροχόπτωση, καθώς και στις εκβολές ρεμάτων συνεχούς ροής.
Στοιχεία επικοινωνίας και πηγές περαιτέρω ενημέρωσης

Αρμόδια Τοπική Αρχή
Δήμος ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 50, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 63100
Τηλέφωνο: 23713-50700
Fax: 2371022266
www.polygyros.gr

dimarchos@poligiros.grΑρμόδια Κρατική Αρχή
Υ.Π.Ε.Κ.Α
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας, 11526, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106931298-9, 2106931262, 2106931254
Fax: 210 6994355
www.ypeka.gr
info.egy@prv.ypeka.gr
bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr

Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 46, 55134 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: : 2313 309219
Fax: 2310 424160
http://kmakedonia.dasi-ydata.gr/4portal/index.php
Αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Δ/ΝΣΗ ΥΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Διοικητήριο, 63100 Πολύγυρος
Τηλέφωνο: 2371351231
Fax:


Έκδοση Tαυτότητας Ημερομηνία
R2 Μάιος 2014Χρήσιμες Συνδέσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ποιότητα υδάτων κολύμβησης: ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος - Κατάσταση υδάτων κολύμβησης: www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων: cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwd
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος –Παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και των νερών κολύμβησης (Εye on Earth): eyeonearth.eu/home.aspx
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: www.ypeka.gr
Υπουργείο Τουρισμού: www.yppo.gr
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία: www.hnms.gr/hnms/greek/index_html
ΥΠΕΚΑ - Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ): www.e-per.gr
Περιοχές δικτύου Natura 2000: http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300_03.html
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: www.hcmr.gr
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων: www.ekby.gr
Γαλάζιες σημαίες: www.eepf.gr/blueflag
ΕΟΤ: www.visitgreece.gr/portal/site/eot
Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: http://www.pkm.gov.gr/
Δήμος ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ: www.polygyros.grΤο Πρόγραμμα «Ταυτότητες ακτών κολύμβησης» για το έτος 2011 χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Για πρόσθετες πληροφορίες και ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις κολυμβητικές ακτές της χώρας, υποβολή σχολίων, παρατηρήσεων και ανταλλαγή απόψεων επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.bathingwaterprofiles.gr

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal