Δημοσιοποίηση μέσω Ιστοτόπου

Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος γίνεται μέσω του Διαδραστικού Ιστοτόπου. Σκοπός του Ιστοτόπου είναι να παρουσιάσει τις ταυτότητες των υδάτων κολύμβησης (Bathing Water Profiles) και να αποτελέσει σημείο ενημέρωσης για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώτες.

Πέραν όμως από την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, στους βασικούς στόχους του Ιστοτόπου είναι η δυνατότητά του να λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο διαδραστικό εργαλείο για την ορθότερη διαχείριση των κολυμβητικών υδάτων. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο Ιστότοπος αποτελεί το σημείο παρουσίασης όλων των διαχειριστικών δράσεων μέσα από τη σύγκριση και συνεχή ενημέρωση, καθώς και σημείο υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων σε ό,τι αφορά την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων.

Η υποβολή των σχολίων μπορεί να γίνει ανά ταυτότητα υδάτων κολύμβησης στο πεδίο:

Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal