Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Με ποια μεθοδολογία πραγματοποιήθηκε η ομαδοποίηση των σημείων παρακολούθησης;

Παρακολουθούνται συστηματικά, κυρίως οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων και οι ακτές που είτε παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό κ.λπ.), είτε δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις.

Η ομαδοποίηση των σημείων για τον προσδιορισμό του αριθμού των ακτών έγινε με τις ακόλουθες αρχές, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ:


 • Συνεχόμενα ύδατα:
  Ενοποιήθηκαν σημεία παρακολούθησης που ανήκουν σε συνεχόμενα ύδατα. Τα σημεία παρακολούθησης που ανήκουν σε διαφορετικούς κόλπους αντιστοιχούν σε διαφορετικές ακτές.
 • Λεκάνη απορροής:
  Τα σημεία παρακολούθησης που ομαδοποιούνται ανήκουν στην ίδια λεκάνη απορροής με βάση τις ορεινές λεκάνες απορροής πρώτης τάξης. Η αρχή αυτή εξασφαλίζει ομοιογένεια στις πιέσεις που δέχεται μια ακτή με βάση τις χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής.
 • Διοικητική υπαγωγή:
  Τα σημεία παρακολούθησης που ομαδοποιούνται ανήκουν στον ίδιο Δήμο με βάση τη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας (Ν. 3852/2010 - πρόγραμμα Καλλικράτης).
 • Ταξινόμηση σημείων παρακολούθησης:
  Τα σημεία παρακολούθησης που ομαδοποιούνται έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά αναφορικά με την ποιότητά τους, όπως αυτή προκύπτει με βάση την ταξινόμηση των σημείων παρακολούθησης του 2010, η οποία έχει γίνει σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ και βασίζεται στις μετρήσεις των 4 τελευταίων ετών

Παραλλήλως, δημιουργήθηκαν τα πολύγωνα των ορίων των κολυμβητικών ακτών. Για κάθε ακτή δημιουργήθηκε ένα διανυσματικό πολυγωνικό αρχείο που περιλαμβάνει τη χερσαία και τη θαλάσσια περιοχή στην οποία συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των λουομένων. Το όριο του πολυγώνου στη χερσαία ζώνη καλύπτει τη διαφαινόμενη από το χαρτογραφικό υπόβαθρο ακτή (περιοχή εξυπηρέτησης των λουομένων, εξαιρουμένων χώρων στάθμευσης και εξυπηρέτησης του κοινού), ενώ εντός της θαλάσσιας περιοχής αντιστοιχεί στην ισοβαθή των 5 μέτρων.

Υπάρχει δυνατότητα ένταξης νέων ακτών στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης;

Για να ενταχθεί μία ακτή στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και να αποκτήσει ταυτότητα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς, διά μέσω του αρμόδιου Δήμου, καταθέτουν αίτηση συνοδευόμενη από:

 • σχετική τεκμηρίωση για το ότι η ακτή συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό λουομένων ή εμφανίζει άλλο ενδιαφέρον (πολιτιστικό, αναπτυξιακό κλπ.),
 • χάρτη απεικόνισής της ή αεροφωτογραφία (google earth),
 • προτεινόμενο αντιπροσωπευτικό σημείο παρακολούθησης στην εν λόγω ακτή,
 • μήκος της ακτής και απόσταση αυτής από ήδη ενταγμένες στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης ακτές

Η ταυτότητα κάθε πότε αναθεωρείται ;

Η ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης επανεξετάζεται σε περίπτωση υδάτων κολύμβησης «καλής», «επαρκούς» ή «ανεπαρκούς» ποιότητας για τον έλεγχο διαφόρων παραμέτρων που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και επικαιροποιείται εάν απαιτείται.

Η συχνότητα και η έκταση της επανεξέτασης καθορίζονται ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. Ωστόσο, η επανεξέταση καλύπτει τουλάχιστον τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και διενεργείται τουλάχιστον με τη συχνότητα που ορίζεται στο ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης«Καλής ποιότητας»«Επαρκούς ποιότητας»«Ανεπαρκούς ποιότητας»
Διενέργεια επανεξέτασης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ ανά τετραετία ανά τριετίαανά διετία

Σε περίπτωση υδάτων κολύμβησης που είχαν ταξινομηθεί προηγουμένως ως «εξαιρετικής ποιότητας», η ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης πρέπει να επανεξετάζεται και, ενδεχομένως, να επικαιροποιείται, μόνον εφόσον η ταξινόμηση μετατρέπεται σε «καλής ποιότητας», «επαρκούς ποιότητας» ή «ανεπαρκούς ποιότητας».

Η ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης επανεξετάζεται και σε περίπτωση σημαντικών δομικών έργων ή σημαντικών μετατροπών σε έργα υποδομής σε περιοχές που γειτνιάζουν με τα εκάστοτε ύδατα κολύμβησης, ως αποτέλεσμα των οποίων θα μπορούσε να επηρεαστεί η ποιότητα και συνεπώς η ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης και καθίσταται επίκαιρη πριν την έναρξη της επόμενης κολυμβητικής περιόδου.

Πότε είναι η κολυμβητική περίοδος ;

«Η κολυμβητική περίοδος στην Ελλάδα διαρκεί συνήθως 5 μήνες, από Ιούνιο έως και Οκτώβριο, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων να παρατηρείται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
Η διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και πάντα πριν την έναρξη αυτής.»

Ποια είναι η συχνότητα δειγματοληψίας ;

«Σε κάθε σημείο δειγματοληψίας πρέπει να λαμβάνεται ένα δείγμα λίγο πριν την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου.

Οι ημερομηνίες δειγματοληψίας πρέπει να κατανέμονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, να διενεργείται μία δειγματοληψία / ανάλυση ανά μήνα και το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δειγματοληψιών να μην υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. Η συχνότητα αυτή πρέπει να τηρείται αυστηρά, διότι η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης γίνεται κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των αναλύσεων, η οποία προϋποθέτει ικανό αριθμό δειγμάτων, όπως αυτός καθορίζεται και στη σχετική Οδηγία 2006/7/ΕΚ.»

Ποιες είναι οι παρακολουθούμενες παράμετροι ;

 • «Οι Μικροβιολογικές Παράμετροι που παρακολουθούνται είναι:

 • Εντερόκοκκοι - Intestinal enterococci (cfu/100 ml) και
  Κολοβακτηρίδια - Escherichia coli (cfu/100 ml)

  Οι μέθοδοι αναφοράς για την ανάλυση των εντεροκόκκων είναι οι ISO 7899-1 ή ISO 7899-2 και για την ανάλυση των κολοβακτηριδίων οι ISO 9308-3 ή ISO 9308-1. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες από τις προαναφερθείσες μεθόδους αναφοράς, με προσκόμιση πιστοποιητικού του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), που να αποδεικνύει ότι τα λαμβανόμενα αποτελέσματα είναι ισοδύναμα προς εκείνα των ανωτέρω μεθόδων αναφοράς

 • Οι Οπτικά Παρακολουθούμενες Παράμετροι είναι:

 • Κατάλοιπα πίσσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα. Σκοπός της οπτικής παρακολούθησης είναι ο έλεγχος της παρουσίας ρύπων, ώστε όταν εντοπισθεί τέτοια ρύπανση, να ληφθούν κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης του κοινού».

Πώς μπορώ να βοηθήσω; Πώς συμμετέχω ;

Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις και να συμβάλεις με τις παρατηρήσεις σου στη βελτίωση και επικαιροποίηση των Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης.

Βρίσκεις τις πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο κατατοπιστικές;
Η συγκεκριμένη Ταυτότητα που σε ενδιαφέρει αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα κατά τη δική σου άποψη;
Υπάρχει κάποια πρόσθετη πληροφορία που θέλεις να συμπεριληφθεί;
Παρακαλώ, στείλε μας τα σχόλιά σου ή πες μας τη γνώμη σου κάνοντας Log in ή Register στο τέλος της ταυτότητας της ακτής που σε ενδιαφέρει.

Πως ενημερώνομαι για τις αλλαγές στο Μητρώο ;

«Μέσω του παρόντος ιστοτόπου το κοινό ενημερώνεται άμεσα για όλες τις κάτωθι πληροφορίες:

 • ετήσια ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης ως ύδατα «εξαιρετικής», «καλής», «επαρκούς» και «ανεπαρκούς» ποιότητας
 • αποτελέσματα αναλύσεων των παρακολουθούμενων παραμέτρων (κολοβακτήρια e.coli και εντερόκκοκοι IE), καθόλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.
 • περιεχόμενο ταυτότητων των υδάτων κολύμβησης των ακτών που παρακολουθούνται μέσω του Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας.
 • περιγραφή των νεοεντασσόμενων υδάτων κολύμβησης και ταξινόμηση αυτών, καθώς και της ταυτότητάς τους.
 • ιστορικό περιστατικών, για τα οποία χρειάστηκε η λήψη διαχειριστικών μέτρων, και μάλιστα στοχοθετημένων προληπτικών μέτρων διαχείρισης για διαφύλαξη και προστασία των υδάτων κολύμβησης ώστε να μην υποβαθμίζεται η ποιότητά τους ή και για βελτίωση της ποιότητάς τους, καθώς και μέτρων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου ώστε να προληφθεί η έκθεση των λουομένων στη ρύπανση/μόλυνση και να μειωθεί ή να εξαλειφθεί ο κίνδυνος ρύπανσης/μόλυνσης
 • επικαιροποίηση των ταυτοτήτων που χρήζουν επανεξέτασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.

«Το Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης, που καταρτίστηκε από την τ.Ειδική Γραμματεία Υδάτων, νυν Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, αποδίδει τον επίσημο χαρακτηρισμό των κολυμβητικών υδάτων σε εθνικό επίπεδο. Το Μητρώο, τα αποτελέσματα του Προγράμματος Παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης και η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο και αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως η επίσημη θέση της Ελλάδας.

Το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης Foundation for Environmental Education, που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα, κάνει χρήση των επίσημων δημοσιοποιημένων αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων διαχείρισης των ακτών στο διεθνές εθελοντικό πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» (“BLUE FLAG”).

Πως γίνεται η κατάταξη στις τέσσερις κατηγορίες;

Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης πραγματοποιείται σε σχέση με κάθε τοποθεσία υδάτων κολύμβησης μετά το τέλος κάθε κολυμβητικής περιόδου με βάση το σύνολο ποιοτικών δεδομένων για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης το οποίο συγκροτείται σε σχέση με την εν λόγω κολυμβητική περίοδο και τις προηγούμενες τρεις κολυμβητικές περιόδους, και γίνεται μετά από κατάλληλη στατιστική επεξεργασία (που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2006/7).

«Τα ύδατα κολύμβησης αξιολογούνται και ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες ως ακολούθως:


1. Ανεπαρκής ποιότητα

Τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως ύδατα «ανεπαρκούς ποιότητας» εάν, στο σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα ύδατα κολύμβησης για την τελευταία περίοδο αξιολόγησης1, οι τιμές εκατοστημορίου2 των μικροβιολογικών απαριθμήσεων είναι χειρότερες3 από τις τιμές «επαρκούς ποιότητας» των κατωτέρω Πινάκων 1 και 2 ( στήλη Δ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ), δηλαδή:

Για τα εσωτερικά ύδατα

Πίνακας 1. Όρια συγκέντρωσης για την ποιοτική ταξινόμηση των εσωτερικών υδάτων.
ΠαράμετροςΕξαιρετική ΠοιότηταΚαλή ΠοιότηταΕπαρκής ΠοιότηταΜέθοδοι Ανάλυσης Συμπεριφοράς
Εντερόκοκκοι
(cfu/100 ml)
200(*)400(*)330(**)ISO 7899-1 ή ISO 7899-2
Κολοβακτηρίδια
(cfu/100 ml)
500(*)1000(*)900(**)ISO 9308-3 ή ISO 9308-1

(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο.
(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο

Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα

Πίνακας 2. Όρια συγκέντρωσης για την ποιοτική ταξινόμηση των παράκτιων και μεταβατικών υδάτων.
ΠαράμετροςΕξαιρετική ΠοιότηταΚαλή ΠοιότηταΕπαρκής ΠοιότηταΜέθοδοι Ανάλυσης Συμπεριφοράς
Εντερόκοκκοι
(cfu/100 ml)
100(*)200(*)185(**)ISO 7899-1 ή ISO 7899-2
Κολοβακτηρίδια
(cfu/100 ml)
250(*)500(*)500(**)ISO 9308-3 ή ISO 9308-1

(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο.
(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο2. Επαρκής ποιότητα

Τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως ύδατα «επαρκούς ποιότητας»:

 • εάν, στο σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα ύδατα κολύμβησης για την τελευταία περίοδο αξιολόγησης1, οι τιμές εκατοστημορίου2 των μικροβιολογικών απαριθμήσεων είναι ίσες ή καλύτερες4 από τις τιμές «επαρκούς ποιότητας» των ανωτέρω Πινάκων 1 και 2(στήλη Δ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ) και
 • εάν τα ύδατα κολύμβησης υπόκεινται σε βραχυπρόθεσμα περιστατικά ρύπανσης, με την προϋπόθεση ότι:
  i) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν επιτήρηση, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης, με σκοπό να προλαμβάνεται η έκθεση των λουομένων μέσω προειδοποίησης ή, όπου απαιτείται, απαγόρευσης της κολύμβησης,
  ii) λλαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά μέτρα για την πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη των αιτιών ρύπανσης, και
  iii) ο αριθμός των δειγμάτων που αγνοήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 6, του άρθρου 3 της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ, λόγω βραχυπρόθεσμης ρύπανσης κατά την τελευταία περίοδο αξιολόγησης1, δεν υπερβαίνει το 15% του συνολικού αριθμού δειγμάτων που προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης της περιόδου αυτής ή ένα δείγμα ανά κολυμβητική περίοδο, αναλόγως με το ποιο είναι μεγαλύτερο.

3. Καλή ποιότητα

Τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως ύδατα «καλής ποιότητας»:

 • εάν, στο σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα ύδατα κολύμβησης για την τελευταία περίοδο αξιολόγησης1, οι τιμές εκατοστημορίου2των μικροβιολογικών απαριθμήσεων είναι ίσες ή καλύτερες4 από τις τιμές «καλής ποιότητας» των ανωτέρω Πινάκων 1 και 2 (στήλη Γ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ) και
 • εάν τα ύδατα κολύμβησης υπόκεινται σε βραχυπρόθεσμα περιστατικά ρύπανσης, με την προϋπόθεση ότι:
  i) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν επιτήρηση, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης, με σκοπό να προλαμβάνεται η έκθεση των λουομένων μέσω προειδοποίησης ή, όπου απαιτείται, απαγόρευσης της κολύμβησης,br>ii) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά μέτρα για την πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη των αιτιών ρύπανσης, και
  iii) ο αριθμός των δειγμάτων που αγνοήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 6, του άρθρου 3 της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ λόγω βραχυπρόθεσμης ρύπανσης κατά την τελευταία περίοδο αξιολόγησης, δεν υπερβαίνει το 15 % του συνολικού αριθμού δειγμάτων που προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης της περιόδου αυτής, ή ένα δείγμα ανά κολυμβητική περίοδο, αναλόγως του ποιο είναι μεγαλύτερο.

4.Εξαιρετική ποιότητα

Τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας»:

 • εάν, στο σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα ύδατα κολύμβησης για την τελευταία περίοδο αξιολόγησης1, οι τιμές εκατοστημορίουsup>2 των μικροβιολογικών απαριθμήσεων είναι ίσες ή καλύτερες4 από τις τιμές «εξαιρετικής ποιότητας» των ανωτέρω Πινάκων 1 και 2 (στήλη Β του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ) και
 • εάν τα ύδατα κολύμβησης υπόκεινται σε βραχυπρόθεσμα περιστατικά ρύπανσης, με την προϋπόθεση ότι:
  i)λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν επιτήρηση, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης, με σκοπό να προλαμβάνεται η έκθεση των λουομένων μέσω προειδοποίησης ή, όπου απαιτείται, απαγόρευσης της κολύμβησης,
  ii) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά μέτρα για την πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη των αιτιών ρύπανσης, και
  iii) αριθμός των δειγμάτων που αγνοήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 6, του άρθρου 3 της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ λόγω βραχυπρόθεσμης ρύπανσης κατά την τελευταία περίοδο αξιολόγησης, δεν υπερβαίνει το 15 % του συνολικού αριθμού δειγμάτων που προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης της περιόδου αυτής, ή ένα δείγμα ανά κολυμβητική περίοδο, αναλόγως με το ποιο είναι μεγαλύτερο.

Το σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα ύδατα κολύμβησης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιλαμβάνει πάντοτε 16 τουλάχιστον δείγματα, ή, σε ειδικές περιστάσεις (παρ. 2, του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ), 12 δείγματα.»(1) «Ως τελευταία περίοδος αξιολόγησης», νοούνται οι τέσσερις τελευταίες κολυμβητικές περίοδοι, ή, ανάλογα με την περίπτωση, η περίοδος που προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 ή 4, του άρθρου 4 της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.
(2) Βάσει εκατοστημοριακού υπολογισμού της λογαριθμοκανονικής συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας των μικροβιολογικών δεδομένων που προέρχονται από τη συγκεκριμένη τοποθεσία υδάτων κολύμβησης, η τιμή του εκατοστημορίου προκύπτει ως εξής
i) Λαμβάνεται ο δεκαδικός λογάριθμος όλων των μικροβιολογικών απαριθμήσεων της προς αξιολόγηση σειράς δεδομένων. (Εάν κάποια τιμή είναι μηδενική, λαμβάνεται αντ’ αυτής ο δεκαδικός λογάριθμος του ελάχιστου ορίου ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου που έχει χρησιμοποιηθεί).
ii) Υπολογίζεται ο αριθμητικός μέσος όρος (μ) των δεκαδικών λογαρίθμων
iii) Υπολογίζεται η τυπική απόκλιση (σ) των δεκαδικών λογαρίθμων
Η τιμή του ανώτερου 90ού εκατοστημορίου της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας των δεδομένων προκύπτει από την εξίσωση:
άνω 90ό εκατοστημόριο = αντιλογάριθμος (μ + 1,282 σ).
Η τιμή του ανώτερου 95ου εκατοστημορίου της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας των δεδομένων προκύπτει από την εξίσωση:
άνω 90ό εκατοστημόριο = αντιλογάριθμος (μ + 1,65 σ).
(3) «Χειρότερος» σημαίνει υψηλότερες τιμές συγκέντρωσης εκφραζόμενες σε cfu/100 ml
(4) «Καλύτερος» σημαίνει χαμηλότερες τιμές συγκέντρωσης εκφραζόμενες σε cfu/100 ml.

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal