Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9 Slide10 Slide11 Slide12 Slide13 Slide14 Slide15 Slide16 Slide17 Slide18 Slide19 Slide20 Slide21 Slide22 Slide23 Slide24 Slide25 Slide26 Slide27 Slide28 Slide29 Slide30 Slide31 Slide32 Slide33 Slide34 Slide35 Slide36 Slide37 Slide38 Slide39 Slide40 Slide41 Slide42 Slide43 Slide44 Slide45 Slide46 Slide47 Slide48

Ετήσιες Εκθέσεις

Οι ετήσιες εκθέσεις περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για κάθε έτος, με βάσει την τελευταία τετραετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.

Χάρτης Ακτών

Ο χάρτης περιλαμβάνει το σύνολο των σημείων δειγματοληψίας για τις ισάριθμες ακτές κολύμβησης, οι οποίες παρακολουθούνται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. Μαζί με τα σημεία δειγματοληψίας, στον διαδραστικό χάρτη απεικονίζονται η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, τα όρια των υπό παρακολούθηση ακτών κολύμβησης, καθώς επίσης και οι πιέσεις που δέχονται. Επίσης, εμφανίζονται η διοικητική υπαγωγή και η ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης για κάθε ακτή.

Περισσότερα

Αποτελέσματα Δειγματοληψιών

Στην καρτέλα των αποτελεσμάτων δειγματοληψιών, εμφανίζονται τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών των σημείων δειγματοληψίας των υπό παρακολούθηση ακτών κολύμβησης ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο, καθώς και η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Τα αποτελέσματα αφορούν τις μικροβιολογικές παραμέτρους (εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια) και τις οπτικά παρατηρούμενες παραμέτρους (Κατάλοιπα πίσσας, γυαλιά, πλαστικά κλπ).

Περισσότερα

Η εξασφάλιση της εξαιρετικής ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τη χώρα μας. Εφαρμόζοντας τα κριτήρια της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας η Ελλάδα έχει να επιδείξει πολύ καλά αποτελέσματα, με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης να κατατάσσεται μεταξύ των 3 καλύτερων στην Ευρώπη.

Η Οδηγία 76/176/ΕΟΚ, η οποία εφαρμοζόταν στη χώρα μας μέχρι το 2010, περιοριζόταν στη χρήση της περιοδικής παρακολούθησης συγκεκριμένων μικροβιολογικών παραμέτρων στα νερά, ως αποκλειστικού εργαλείου για την τεκμηρίωση της καταλληλότητας των υδάτων για κολύμβηση. Η γενικότερη κατάσταση του χερσαίου τμήματος τόσο ως προς τις δραστηριότητες που επιτελούνται όσο και ως προς την επάρκεια των μέτρων αποτροπής της απόρριψης ρυπαντικών φορτίων, που δυνητικά μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα των υδάτων, δεν συνυπολογίζονταν.

Την αδυναμία αυτή θεραπεύει η κατάρτιση του Μητρώου Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης (περίπου 1700 ακτές σε όλη τη χώρα), έργο που εκπονήθηκε από την τ. Ειδική Γραμματεία Υδάτων, νυν Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. Το Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης επικαιροποιείται και ενημερώνεται σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Στόχος του Μητρώου Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας είναι η περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών, η αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και η αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. Το Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης αποτελεί οδηγό για την επιλογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της μόλυνσης στα ύδατα κολύμβησης και επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

Μέσω του διαδραστικού ιστοτόπου επιτυγχάνεται η ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και των διαχειριστικών μέτρων που λαμβάνονται κατά περίπτωση και η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και του ευρύτερου κοινού.

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

European Environment Agency

Διάυγεια

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal