Χαρακτηριστικά του Προγράμματος Παρακολούθησης

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988 σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ "περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης" στο πλαίσιο Προγράμματος που οργανώνει και συντονίζει το ΥΠΕΝ. Από το 2010 η Παρακολούθηση της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διάδοχη Οδηγία 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης», όπως αυτή εναρμονίστηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 8600/416/E103/2009 (ΦΕΚ 356Β/2009) στο πλαίσιο του «Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας» (εφεξής “Πρόγραμμα”).

Στόχος του “Προγράμματος” είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δη­μόσιας υγείας (λουομένων), καθώς και η συμμόρφωση με την νέα Οδηγία 2006/7/ΕΚ, η οποία εφαρμόζεται στη χώρα μας από το 2010. Παράλληλα, στοχεύει στον εντοπισμό προβληματικών περιοχών, προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τον πε­ριορισμό της ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας του θαλάσσιου αποδέκτη.

Τα αποτελέσματα του “Προγράμματος” δημοσιοποιούνται για την ενημέρωση τόσο των Ελλήνων πολιτών, όσο και των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ποιότητα των νερών κολύμβησης, με αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώ­μης αλλά και τη διεθνή προβολή της χώρας μας, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την τουριστική της προβολή.

Με βάση τα αποτελέσματα του Προγράμματος  γίνονται η αξιολόγηση, ταξινόμηση και ποιοτικός χαρακτηρισμός των υδάτων κολύμβησης και η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης, με σκοπό την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών, φορέων αλλά και του κοινού. Η έκθεση αυτή συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Παράλληλα, τα αποτελέσματα του “Προγράμματος” χρησιμοποιούνται και κατά την κατάρτιση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Ταυτοτήτων των Υδάτων Κολύμβησης (Bathing Water  Profile), σύμφωνα με το άρθρο 7 της 2006/7/ΕΚ Οδηγίας και του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής.

Συνολικά στο "Πρόγραμμα", από το 2010 μέχρι και σήμερα, έχουν ενταχθεί 2155 σημεία, τα οποία αναφέρονται σε παράκτια (2.149 σημεία) και σε εσωτερικά ύδατα και ειδικότερα σε λίμνες (6 σημεία).

Το δίκτυο παρακολούθησης κολυμβητικών υδάτων αναθεωρήθηκε το 2014 και για το έτος 2015 αποτελείται από 1542 σημεία παρακολούθησης σε ισάριθμο αριθμό ακτών, εκ των οποίων τα 1540 αναφέρονται σε παράκτια ύδατα και τα 2 σε εσωτερικά ύδατα.

Οι ποιοτικές παράμετροι που παρακολουθούνται, έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και ομαδοποιούνται σε δυο κατηγορίες:

  • Μικροβιολογικές: “Κολοβακτηρίδια” - “Escherichia coli” και “Εντερόκοκκοι” - “Intestinal enterococci”, οι οποίες αναλύθηκαν σύμφωνα με τις εργαστηριακές μεθόδους που περιγράφονται στο Παράρτημα  Ι της Οδηγίας  2006/7/ΕΚ και
  • Οπτικά Παρακολουθούμενες: κατάλοιπα πίσσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα.

Το "Πρόγραμμα" χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ).

 

Σχετικοί σύνδεσμοι για περαιτέρω ενημέρωση:

ΥΠΕΝ Υδάτινο Περιβάλλον Ακτές κολύμβησης

ΥΠΕΝ Υδάτινο Περιβάλλον Ακτές κολύμβησης –Θεσμικό Πλαίσιο

ΥΠΕΝ - Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων

Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος Κατάσταση υδάτων κολύμβησης

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος –Παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και των νερών κολύμβησης (Εye on Earth)

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal