Χαρακτηριστικά του Προγράμματος Παρακολούθησης

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988 σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ "περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης" στο πλαίσιο προγράμματος που οργανώνει και συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από το 2010 η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διάδοχη Οδηγία 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης», όπως αυτή εναρμονίστηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 8600/416/E103/2009 (Β’ 356) στο πλαίσιο του «Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας» (εφεξής «Πρόγραμμα»).

Στόχος του «Προγράμματος» είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας (λουομένων), καθώς και o εντοπισμός προβληματικών περιοχών, προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας του θαλάσσιου αποδέκτη, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.

Τα αποτελέσματα του «Προγράμματος» δημοσιοποιούνται για την ενημέρωση τόσο των Ελλήνων πολιτών, όσο και των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, με αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αλλά και τη διεθνή προβολή της χώρας μας, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την τουριστική της προβολή.

Με βάση τα αποτελέσματα του «Προγράμματος», γίνονται η αξιολόγηση, η ταξινόμηση και ο ποιοτικός χαρακτηρισμός των υδάτων κολύμβησης, καθώς και η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, με σκοπό την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών, φορέων και του κοινού. Η έκθεση αυτή συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, στο Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα του «Προγράμματος» χρησιμοποιούνται και κατά την κατάρτιση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης (Bathing Water Profiles), σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής.

Το δίκτυο παρακολούθησης υδάτων κολύμβησης αναθεωρήθηκε το 2022 και για το έτος 2023 αποτελείται από 1731 σημεία παρακολούθησης σε ισάριθμο αριθμό ακτών, εκ των οποίων τα 1728 αναφέρονται σε παράκτια ύδατα και τα 3 σε εσωτερικά ύδατα.

Οι ποιοτικές παράμετροι που παρακολουθούνται, έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και ομαδοποιούνται σε δυο κατηγορίες:

  • Μικροβιολογικές: «Κολοβακτηρίδια» (Escherichia coli) και «Εντερόκοκκοι» (Intestinal enterococci), οι οποίες αναλύονται σύμφωνα με τις εργαστηριακές μεθόδους που περιγράφονται στο Παράρτημα  Ι της Οδηγίας  2006/7/ΕΚ και
  • Οπτικά Παρακολουθούμενες: κατάλοιπα πίσσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα.

Το «Πρόγραμμα» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι για περαιτέρω ενημέρωση:

ΥΠΕΝ Περιβάλλον  Ύδατα - Ακτές κολύμβησης

ΥΠΕΝ  Περιβάλλον  Ύδατα  Ακτές κολύμβησης –Θεσμικό Πλαίσιο

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος Κατάσταση υδάτων κολύμβησης

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal