Ανακοινώσεις

 • Έκθεση 2016

  Η έκθεση του 2016 περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης κατόπιν κατάλληλης στατιστικής επεξεργασίας των μικροβιολογικών δεδομένων της τρέχουσας (2016) και των τριών προηγούμενων κολυμβητικών περιόδων (2013 – 2015), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.

  Από το σύνολο των 1542 σημείων δειγματοληψίας αξιολογήθηκαν τα 1507. Τα υπολειπόμενα 35 σημεία παρακολούθησης δεν αξιολογήθηκαν καθώς τα 34 εξ αυτών εντάχθηκαν στο δίκτυο παρακολούθησης για πρώτη φορά το έτος 2015 και δεν υπάρχουν ακόμη τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία (ελάχιστος αριθμός δειγμάτων) που απαιτεί η Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Παρόλα αυτά, από τα πρώτα αποτελέσματα παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, τηρώντας τα αντίστοιχα όρια εξαιρετικής ποιότητας. Ένα σημείο παρακολούθησης δεν αξιολογήθηκε καθώς η παρακολούθηση του δεν ήταν δυνατή λόγω μη ασφαλούς προσβασιμότητας στην ακτή.

  Για τα 1507 σημεία προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • 1496 σημεία ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», εκ των οποίων 1495 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και ένα σε εσωτερικά ύδατα.
  • 10 σημεία ταξινομούνται ως «καλής ποιότητας», εκ των οποίων 9 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και ένα σε εσωτερικά ύδατα.
  • 1 σημείο ταξινομείται ως «καλής ποιότητας», το οποίο βρίσκεται σε παράκτια ύδατα.
  • Κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».
  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Ιούλιος 20, 2017
 • Ποιότητα υδάτων κολύμβησης 2016

  Ολοκληρώθηκε και δημοσιοποιήθηκε η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το έτος 2016 σε 1.507 σημεία παρακολούθησης της χώρας, από το σύνολο των 1.542 σημείων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα παρακολούθησης για το έτος 2016. 34 νέα σημεία εντάχθηκαν το έτος 2015 στο πρόγραμμα παρακολούθησης για πρώτη φορά, γι αυτό δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση τους καθώς δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Ένα σημείο στη Λευκάδα δεν αξιολογήθηκε καθώς δεν παρακολουθήθηκε το 2016 λόγω αδυναμίας πρόσβασης στην ακτή εξαιτίας κατολισθήσεων και αποκοπής τμημάτων στην δημοτική οδό προς την ακτή που δεν επηρεάζουν την ποιότητα των υδάτων και προκλήθηκαν από το σεισμό στη Λευκάδα στις 17 Νοεμβρίου 2015.

  Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων ετών (2013-2016), αποτυπώνεται σε ειδική έκθεση.

  Η χώρα μας, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

  Συνολικά, το πρόγραμμα παρακολούθησης περιλαμβάνει 1.542 σημεία εκ των οποίων τα 1.540 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και τα υπόλοιπα 2 σε εσωτερικά ύδατα (συγκεκριμένα σε λίμνες). Σύμφωνα με την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης από τα 1507 σημεία που αξιολογήθηκαν, 1.496 σημεία (99,27%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 10 σημεία (0.66%) ταξινομούνται ως «καλής ποιότητας», 1 σημείο (0.07%) ταξινομείται ως «επαρκούς ποιότητας» και κανένα σημείο δεν ταξινομείται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

  Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων έτους 2016 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr και η αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης της χώρας για το έτος 2016 αποτυπώνεται στον κατωτέρω χάρτη.

   

  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Ιούλιος 20, 2017
 • Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2017

  Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2017 πραγματοποιείται με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Στoν κατωτέρω σύνδεσμο καταχωρούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των παρακολουθούμενων παραμέτρων κατά την κολυμβητική περίοδο έτους 2017
   
   
   

   

  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Ιούλιος 20, 2017
 • Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2017

  Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2017 θα πραγματοποιηθεί σε 290 σημεία παρακολούθησης σε ισάριθμες ακτές κολύμβησης, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης», όπως αυτή εναρμονίστηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 8600/416/E103/2009 (ΦΕΚ356Β/2009).

  Η παρακολούθηση  της ποιότηταςτων υδάτων κολύμβησης για την περίοδο 2017 έως 2023 θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με την ένταξη της πράξης "Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση των ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου" στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 

  Αναλυτικά, τα 290 σημεία παρακολούθησης σε ισάριθμες ακτές κολύμβησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτυπώνονται στον κατωτέρω χάρτη

   

   

   

   

  Ημερομηνία: 
  Τρίτη, Μάρτιος 14, 2017
 • Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2016

  Ηπαρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2016 πραγματοποιείται με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Στον κατωτέρω χάρτη καταχωρούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των παρακολουθούμενων παραμέτρων κατά την κολυμβητική περίοδο έτους 2016

     

  Ημερομηνία: 
  Παρασκευή, Ιούλιος 29, 2016
 • Ποιότητα υδάτων κολύμβησης 2015

  Ολοκληρώθηκε και δημοσιοποιήθηκε η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το έτος 2015 σε 1.508 σημεία της χώρας, από το σύνολο των 1.542 σημείων που παρακολουθήθηκαν, καθώς το 2015 εντάχθηκαν στο δίκτυο παρακολούθησης για πρώτη φορά 34 νέα σημεία.

  Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων ετών (2012-2015), αποτυπώνεται σε ειδική έκθεση.

  Η χώρα μας, σε συμμόρφωση και με τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

  Συνολικά, τέθηκαν υπό παρακολούθηση 1.542 σημεία εκ των οποίων τα 1.540 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και τα υπόλοιπα 2 σε εσωτερικά ύδατα (συγκεκριμένα σε λίμνες). Τα νέα σημεία δεν αξιολογήθηκαν καθώς δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 1.499 σημεία (99,40%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 9 σημεία (0.60%) χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας» και κανένα σημείο ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

  Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων έτους 2015 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr και η αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης της χώρας για το έτος 2015 αποτυπώνεται στον κατωτέρω χάρτη.

   

  Ημερομηνία: 
  Παρασκευή, Ιούλιος 29, 2016
 • Ορισμός κολυμβητικής περιόδου 2016

  Δημοσιεύτηκε η  υπ΄αριθμ. οικ.125671/18-5-2016 απόφαση σχετικά με τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2016.

  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Μάιος 26, 2016
 • Αποκατάσταση τεχνικού προβλήματος ιστοτόπου

  Επιλύθηκαν τα τεχνικά προβλήματα στον ιστότοπο και είναι  πλέον εφικτή η εκτύπωση της αγγλικής εκδοχής των μηνιαίων δελτίων δειγματοληψίας των μικροβιολογικών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Παρακολούθησης της Ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

  Ημερομηνία: 
  Δευτέρα, Αύγουστος 31, 2015
 • Αγγλική έκδοση δελτίων δειγματοληψίας

  Λόγω τεχνικών προβλημάτων στην αγγλική εκδοχή των μηνιαίων δελτίων δειγματοληψίας των μικροβιολογικών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Παρακολούθησης της Ποιότητας των υδάτων κολύμβησης παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ελληνική εκδοχή των αποτελεσμάτων  έως ότου επιλυθεί το ζήτημα.

  Ημερομηνία: 
  Τρίτη, Αύγουστος 11, 2015
 • Αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας

  Ολοκληρώθηκε και δημοσιοποιήθηκε η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σε 1.518 σημεία της χώρας, από το σύνολο των 1.540 σημείων που παρακολουθήθηκαν, καθώς το 2014 εντάχθηκαν στο δίκτυο παρακολούθησης για πρώτη φορά 22 νέα σημεία.

  Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων ετών (2011-2014), αποτυπώνεται σε ειδική έκθεση.

  Η χώρα μας, σε συμμόρφωση και με τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

  Συνολικά, τέθηκαν υπό παρακολούθηση 1.540 σημεία εκ των οποίων τα 1.538 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και τα υπόλοιπα 2 σε εσωτερικά ύδατα (συγκεκριμένα σε λίμνες). Τα νέα σημεία δεν αξιολογήθηκαν καθώς δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 1.495 σημεία (98,48%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 23 σημεία (1,52%) χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας» και κανένα σημείο ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

  Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων έτους 2014 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr. Στην ιστοσελίδα επίσης περιέχονται ιστορικά στοιχεία για την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης τα τελευταία χρόνια, καθώς και χάρτης με όλες τις παρακολουθούμενες ακτές κολύμβησης και σχετικά αναλυτικά στοιχεία.

  Σχετικά με το θέμα ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΑΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης δήλωσε:

  «Η ποιότητα των νερών των θαλασσών αλλά και των λιμνών μας είναι γνωστή και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας. Αυτό ακριβώς αποδεικνύεται με επιστημονικά άρτιο τρόπο με τις ετήσιες εκθέσεις που προετοιμάζει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΑΠΕΝ και τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Μέριμνα και υποχρέωση όλων μας, Πολιτείας και πολιτών, είναι να προστατεύουμε διαρκώς τις θάλασσες και τις ακτές μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι στο χέρι μας να διατηρήσουμε για πάντα την ποιότητα των νερών μας.»

  Ημερομηνία: 
  Παρασκευή, Ιούλιος 24, 2015

Σελίδες

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal