Ρόλοι και αρμοδιότητες

H Οδηγία για τη διαχείριση των υδάτων κολύμβησης (2006/7/ΕΚ), θέτει τις βασικές προϋποθέσεις και τα κριτήρια αφενός για τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση των υδάτων κολύμβησης και αφετέρου για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Την ευθύνη εφαρμογής της ως άνω Οδηγίας φέρει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων και τις  Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών σε συνεργασία με τους οικείους ΟΤΑ και  τους διαχειριστές των ακτών, σύμφωνα με την Οδηγία, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναρτήσουν πινακίδες ενημέρωσης του κοινού στις ακτές των κολυμβητικών υδάτων της περιοχής αρμοδιότητάς τους και να επιληφθούν για την εφαρμογή των όποιων προληπτικών μέτρων αποφυγής της ρύπανσης ή/και κατασταλτικών μέτρων εφόσον απαιτηθούν.

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal