Ρόλοι και αρμοδιότητες

H Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης θέτει τις βασικές προϋποθέσεις και τα κριτήρια αφενός για τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση των υδάτων κολύμβησης και αφετέρου για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Την ευθύνη εφαρμογής της ως άνω Οδηγίας φέρει η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τις  Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών της χώρας.

Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σε συνεργασία με τους οικείους Ο.Τ.Α και τους διαχειριστές των ακτών, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναρτήσουν πινακίδες ενημέρωσης του κοινού στις ακτές των υδάτων κολύμβησης της περιοχής αρμοδιότητάς τους και να επιληφθούν για την εφαρμογή των όποιων προληπτικών μέτρων αποφυγής της ρύπανσης ή/και κατασταλτικών μέτρων εφόσον απαιτηθούν.

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal