Γεωγραφική κατανομή σημείων παρακολούθησης και Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης

Το έτος 2011 καταρτίστηκε για πρώτη φορά το Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (Β’ 356). Το Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης συντάχθηκε για το σύνολο των ακτών στις οποίες εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας.

Το Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης επικαιροποιήθηκε το έτος 2015, με βάση το αναδιαμορφωμένο δίκτυο παρακολούθησης (Αναδιαμόρφωση). Συγκεκριμένα, η διαδικασία αναδιαμόρφωσης του δικτύουπαρακολούθησης είχε ως βασική αρχή την αντιστοίχιση ενός και μόνο αντιπροσωπευτικού σημείου παρακολούθησης σε κάθε ακτή κολύμβησης, όπως ορίζεται από την Οδηγία 2006/7/EC.

Το σύνολο των 1.508 Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης συνιστά το μητρώο των ταυτοτήτων για αντίστοιχες ακτές (Χάρτης Ακτών | Όρια Ακτών) και έχουν ισάριθμα σημεία παρακολούθησης (Χάρτης Σημείων Σημεία Δειγματοληψίας).

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα σημεία παρακολούθησης και οι ταυτότητες υδάτων κολύμβησης ανά Περιφέρεια και Υδατικό Διαμέρισμα με έτος αναφοράς το 2023.

 

 

Πίνακας 1: Αριθμός σημείων παρακολούθησης και Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης ανά Περιφέρεια με έτος αναφοράς το 2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σημεία παρακολούθησης/ Περιφέρεια

Ταυτότητες υδάτων κολύμβησης

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

56

56

Θεσσαλίας

107

103

Ηπείρου

37

37

Δυτικής Ελλάδας

86

78

Πελοποννήσου

191

190

Ιονίων νήσων

171

169

Βορείου Αιγαίου

138

134

Κρήτης

177

177

Κεντρικής Μακεδονίας

118

116

Δυτικής Μακεδονίας

2

1

Στερεάς Ελλάδας

158

140

Αττικής

186

171

Νοτίου Αιγαίου

304

292

Σύνολο σημείων:

1731

1664

 

 

 

Πίνακας 2: Αριθμός σημείων παρακολούθησης και Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης ανά Υδατικό Διαμέρισμα με έτος αναφοράς το 2023.

RBD

Όνομα ΥΔ

Σημεία παρακολούθησης/ΥΔ

Ταυτότητες υδάτων κολύμβησης

GR01

Δυτική Πελοπόννησος

68

66

GR02

Βόρεια Πελοπόννησος

145

143

GR03

Ανατολική Πελοπόννησος

134

130

GR04

Δυτική Στερεά Ελλάδα

68

63

GR05

Ήπειρος

112

110

GR06

Αττική

157

146

GR07

Ανατολική Στερεά Ελλάδα

187

168

GR08

Θεσσαλία

69

66

GR09

Δυτική Μακεδονία

11

10

GR10

Κεντρική Μακεδονία

101

99

GR11

Ανατολική Μακεδονία

20

20

GR12

Θράκη

40

40

GR13

Κρήτη

177

177

GR14

Νησιά Αιγαίου

442

426

Σύνολο σημείων:

1731

1664

 

 

 

Σχετικοί σύνδεσμοι για περαιτέρω ενημέρωση:

ΥΠΕΝ – Περιβάλλον – Ύδατα  Ακτές Κολύμβησης

ΥΠΕΝ – Περιβάλλον – Ύδατα  Ακτές Κολύμβησης – Θεσμικό Πλαίσιο

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος – Κατάσταση υδάτων κολύμβησης

 

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal