Γεωγραφική κατανομή σημείων παρακολούθησης και Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης

Το έτος 2011καταρτίστηκε για πρώτη φορά το μητρώο ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με τις αρχές και κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009. Το Μητρώο Ταυτοτήτων συντάχθηκε για το σύνολο των ακτών στις οποίες εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Παρακολούθησης.

Το μητρώο ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης επικαιροποιήθηκε, το έτος 2015, με βάση το αναδιαμορφωμένο δίκτυο παρακολούθησης (Αναδιαμόρφωση).Συγκεκριμένα, η διαδικασία αναδιαμόρφωσης του δικτύουπαρακολούθησης είχε ως βασική αρχή την αντιστοίχιση ενός και μόνο αντιπροσωπευτικού σημείου παρακολούθησης σε κάθε ακτή κολύμβησης, όπως ορίζεται από την Οδηγία 2006/7/EC.

Το σύνολο των 1.508 Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης συνιστά το μητρώο των ταυτοτήτων για αντίστοιχες ακτές ( Χάρτης Ακτών | Όρια Ακτών) και έχουν ισάριθμα σημεία παρακολούθησης (Χάρτης Σημείων Σημεία Δειγματοληψίας ).

Κατά την κολυμβητική περίοδο του 2015 βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας (Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. οικ. 190856/1-8-2013) εντάχθηκαν στο δίκτυο παρακολούθησης συνολικά 34 νέα σημεία δειγματοληψίας. ​Η σύνταξη και δημοσιοποίηση των ταυτοτήτων θα ολοκληρωθεί μετά την κάλυψη των προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο 4 στις παραγράφους 3 και 4 της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ, δηλαδή με την συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού δειγμάτων που απαιτείται για την ταξινόμηση της ποιοτικής κατάστασης των κολυμβητικών υδάτων.​

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα σημεία παρακολούθησης και οι ταυτότητες υδάτων κολύμβησης ανά Περιφέρεια και Υδατικό Διαμέρισμα.

 

 

Πίνακας 1: Αριθμός σημείων παρακολούθησης και Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης ανά Περιφέρεια με έτος αναφοράς το 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σημεία παρακολούθησης/ Περιφέρεια

Ταυτότητες υδάτων κολύμβησης

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

56

56

Θεσσαλίας

103

103

Ηπείρου

36

36

Δυτικής Ελλάδας

79

78

Πελοποννήσου

145

145

Ιονίων νήσων

148

146

Βορείου Αιγαίου

122

122

Κρήτης

157

157

Κεντρικής Μακεδονίας

114

114

Δυτικής Μακεδονίας

1

1

Στερεάς Ελλάδας

140

140

Αττικής

158

158

Νοτίου Αιγαίου

283

252

Σύνολο σημείων:

1542

1508

 

 

 

Πίνακας 2: Αριθμός σημείων παρακολούθησης και Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης ανά Υδατικό Διαμέρισμα με έτος αναφοράς το 2015

RBD

Όνομα ΥΔ

Σημεία παρακολούθησης/ΥΔ

Ταυτότητες υδάτων κολύμβησης

GR01

Δυτική Πελοπόννησος

51

51

GR02

Βόρεια Πελοπόννησος

133

131

GR03

Ανατολική Πελοπόννησος

106

106

GR04

Δυτική Στερεά Ελλάδα

64

63

GR05

Ήπειρος

94

94

GR06

Αττική

132

132

GR07

Ανατολική Στερεά Ελλάδα

167

167

GR08

Θεσσαλία

65

65

GR09

Δυτική Μακεδονία

10

10

GR10

Κεντρική Μακεδονία

98

98

GR11

Ανατολική Μακεδονία

20

20

GR12

Θράκη

40

40

GR13

Κρήτη

157

157

GR14

Νησιά Αιγαίου

405

374

Σύνολο σημείων:

1542

1508

 

 

 

Σχετικοί σύνδεσμοι για περαιτέρω ενημέρωση:

ΥΠΕΝ – Υδάτινο Περιβάλλον – Ακτές κολύμβησης

ΥΠΕΝ – Υδάτινο Περιβάλλον – Ακτές κολύμβησης –Θεσμικό Πλαίσιο

ΥΠΕΝ - Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος – Κατάσταση υδάτων κολύμβησης  (http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water)

 

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal