Γεωγραφική κατανομή σημείων παρακολούθησης και Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης

Το έτος 2011 καταρτίστηκε για πρώτη φορά το Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (Β’ 356). Το Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης συντάχθηκε για το σύνολο των ακτών στις οποίες εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας.

Το Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης επικαιροποιήθηκε το έτος 2015, με βάση το αναδιαμορφωμένο δίκτυο παρακολούθησης (Αναδιαμόρφωση). Συγκεκριμένα, η διαδικασία αναδιαμόρφωσης του δικτύουπαρακολούθησης είχε ως βασική αρχή την αντιστοίχιση ενός και μόνο αντιπροσωπευτικού σημείου παρακολούθησης σε κάθε ακτή κολύμβησης, όπως ορίζεται από την Οδηγία 2006/7/EC.

Το σύνολο των 1.664 Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης συνιστά το μητρώο των ταυτοτήτων για αντίστοιχες ακτές (Χάρτης Ακτών | Όρια Ακτών) και έχουν ισάριθμα σημεία παρακολούθησης (Χάρτης Σημείων | Σημεία Δειγματοληψίας).

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα σημεία παρακολούθησης και οι ταυτότητες υδάτων κολύμβησης ανά Περιφέρεια και Υδατικό Διαμέρισμα με έτος αναφοράς το 2023.

 

Πίνακας 1: Αριθμός σημείων παρακολούθησης και Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης ανά Περιφέρεια με έτος αναφοράς το 2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σημεία παρακολούθησης/ Περιφέρεια

Ταυτότητες υδάτων κολύμβησης

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

56

56

Θεσσαλίας

107

103

Ηπείρου

37

37

Δυτικής Ελλάδας

86

78

Πελοποννήσου

191

191

Ιονίων νήσων

171

169

Βορείου Αιγαίου

138

134

Κρήτης

177

177

Κεντρικής Μακεδονίας

118

115

Δυτικής Μακεδονίας

2

1

Στερεάς Ελλάδας

158

140

Αττικής

186

171

Νοτίου Αιγαίου

304

292

Σύνολο σημείων:

1731

1664

 

Πίνακας 2: Αριθμός σημείων παρακολούθησης και Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης ανά Υδατικό Διαμέρισμα με έτος αναφοράς το 2023.

RBD

Όνομα ΥΔ

Σημεία παρακολούθησης/ΥΔ

Ταυτότητες υδάτων κολύμβησης

EL01

Δυτική Πελοπόννησος

68

67

EL02

Βόρεια Πελοπόννησος

145

143

EL03

Ανατολική Πελοπόννησος

134

130

EL04

Δυτική Στερεά Ελλάδα

68

63

EL05

Ήπειρος

112

110

EL06

Αττική

157

146

EL07

Ανατολική Στερεά Ελλάδα

187

168

EL08

Θεσσαλία

69

66

EL09

Δυτική Μακεδονία

11

10

EL10

Κεντρική Μακεδονία

101

98

EL11

Ανατολική Μακεδονία

20

20

EL12

Θράκη

40

40

EL13

Κρήτη

177

177

EL14

Νησιά Αιγαίου

442

426

Σύνολο σημείων:

1731

1664

 

 

 

Σχετικοί σύνδεσμοι για περαιτέρω ενημέρωση:

ΥΠΕΝ – Περιβάλλον – Ύδατα  Ακτές Κολύμβησης

ΥΠΕΝ – Περιβάλλον – Ύδατα  Ακτές Κολύμβησης – Θεσμικό Πλαίσιο

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος – Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος – Κατάσταση υδάτων κολύμβησης

 

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal