Αποτελέσματα Προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης

Η συνολική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βελτιωθεί σημαντικά με την εφαρμογή αρχικά της Οδηγίας 76/176/ΕΟΚ και κατόπιν της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ, η οποία πλέον εφαρμόζεται. Το 85% περίπου των παράκτιων και εσωτερικών υδάτων κολύμβησης, χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια, σταθερά, ως «εξαιρετικής ποιότητας».

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2022 παρακολουθούνταν 21.973 σημεία που ανήκουν κατά το 66,1% σε παράκτια ύδατα, τα οποία, κατά μέσο όρο, εμφανίζουν καλύτερη ποιότητα από τα εσωτερικά ύδατα. Το 88,8% των παράκτιων υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν χαρακτηριστεί ως «εξαιρετικής ποιότητας», ενώ το 79,2% των εσωτερικών υδάτων έχουν αντίστοιχη ποιότητα. Ο μεγαλύτερος αριθμός παρακολουθούμενων υδάτων κολύμβησης είναι στην Ιταλία (5.529) και στην Γαλλία (3.370). Η Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, την Αυστρία και την Κροατία, αποτελούν τις χώρες της Ευρώπης, για τις οποίες τουλάχιστον το 95% των υδάτων κολύμβησης έχει χαρακτηριστεί ως «εξαιρετικής ποιότητας»

Σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2022, η πλειοψηφία των παράκτιων και εσωτερικών υδάτων κολύμβησης καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις χαρακτηρισμού τους ως ύδατα κολύμβησης «εξαιρετικής ποιότητας», που έχουν τεθεί με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Επιπλέον, βάσει της τελευταίας αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα των παράκτιων υδάτων της Ελλάδας, το 98,7% έχουν χαρακτηριστεί ως «εξαιρετικής ποιότητας», το 1,0% έχουν χαρακτηριστεί ως «καλής ποιότητας», μόλις το 0,3%  έχουν χαρακτηριστεί ως «επαρκούς ποιότητας», ενώ καμία ακτή δεν έχει χαρακτηριστεί ως «ανεπαρκούς ποιότητας»

Η Ελλάδα από το 1990 παρακολουθεί συστηματικά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και τα αποτελέσματα φαίνονται σχηματικά στα διαγράμματα που ακολουθούν για τα παράκτια και τα εσωτερικά ύδατα κολύμβησης αντίστοιχα.

Παράκτια ύδατα κολύμβησης

 

Εσωτερικά ύδατα κολύμβησης

 

Από τα γραφήματα φαίνεται ότι η Ελλάδα συμμορφώνεται με τις υποχρεωτικές και ενδεικτικές τιμές της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ και της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ, καθώς φαίνεται ότι η πλειοψηφία των παράκτιων υδάτων κολύμβησης έχει εξαιρετική ποιότητα. 

Παράλληλα, στα εσωτερικά ύδατα φαίνονται απότομες διακυμάνσεις της ποιότητας εξαιτίας του μικρού πλήθους των παρακολουθούμενων σημείων (6 σημεία ο μέγιστος αριθμός σημείων παρακολούθησης στο σύνολο της περιόδου αξιολόγησης 1990-2022, με 3 σημεία να παρακολουθούνται από το 2017 έως σήμερα). Ωστόσο, στα εσωτερικά ύδατα, η Ελλάδα συμμορφώνεται κατά 100% με τις υποχρεωτικές τιμές της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ από το 1998 και μετά, με εξαίρεση τα έτη 2006, 2007 και 2009 οπότε και συμμορφώθηκε κατά 66,7%. Από το έτος 2010, εφαρμόζεται η Οδηγία 2006/7/ΕΚ με τα εσωτερικά ύδατα κολύμβησης να είναι εξαιρετικής ποιότητας τα τελευταία χρόνια αξιολόγησης.

Η Ελλάδα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις που θέτει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τα ύδατα κολύμβησης, (τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επαρκούς ποιότητας έως το 2015), έχοντας ποσοστό υδάτων κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας το οποίο υπερβαίνει το 95% κατά την τελευταία τετραετία.

Οι ετήσιες εκθέσεις των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης:

Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα 2022

Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα 2021

Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα 2020

Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα 2019

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος - Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal