Αποτελέσματα Προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2010 παρακολουθούνταν 21.063 σημεία που ανήκουν κατά 70% σε παράκτια ύδατα. Τα μισά σχεδόν από τα παράκτια ύδατα παρακολούθησης ανήκουν στην Ιταλία (33.7%) και την Ελλάδα (14.8%) και τα μισά σχεδόν από τα εσωτερικά ύδατα ανήκουν στην Γερμανία (29.4 %) και τη Γαλλία (20.1 %). Ο μεγαλύτερος αριθμός παρακολουθούμενων κολυμβητικών υδάτων είναι στην Ιταλία (σχεδόν 5.500) και στην Γαλλία (σχεδόν 3.300).

Συνολικά 25 χώρες παρακολουθούν εσωτερικά ύδατα ενώ σε πέντε από αυτές μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα ο αριθμός των παρακολουθούμενων εσωτερικών υδάτων είναι μικρότερος από 15.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2010, σε επίπεδο ΕΕ το 92,1% των παράκτιων κολυμβητικών υδάτων και το 90,2% των εσωτερικών υδάτων καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας που έχουν τεθεί από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες (Σχήμα 1). Κατά τα τελευταία χρόνια υπήρξε επιδείνωση στην ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, αλλά ακόμα περισσότερα από εννέα στα δέκα ύδατα κολύμβησης πληρούν τα ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα. Τα ύδατα κολύμβησης που εμφανίζονται ως μη συμβατά ήταν 1,2% για τα παράκτια και 2,8% για τα εσωτερικά ύδατα κολύμβησης. Η μείωση της ποιότητας δείχνει ότι περαιτέρω ενέργειες είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης συνεχώς θα βελτιώνεται.

Η συνολική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ έχει βελτιωθεί σημαντικά από το 1990. Μειώθηκε ο αριθμός των παράκτιων υδάτων κολύμβησης που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των Οδηγιών.

Η Ελλάδα από το 1990 παρακολουθεί συστηματικά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και τα αποτελέσματα φαίνονται σχηματικά στα διαγράμματα που ακολουθούν για τα παράκτια και τα εσωτερικά ύδατα κολύμβησης αντίστοιχα.

Παράκτια ύδατα κολύμβησης

Εσωτερικά ύδατα κολύμβησης

 

Από τα γραφήματα φαίνεται ότι το ποσοστό συμμόρφωσης της Ελλάδας με τις πιο αυστηρές υποχρεωτικές και ενδεικτικές τιμές της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ (μπλε γραμμή) υπερβαίνει για τα παράκτια ύδατα το 94% από το 1995.

Στα εσωτερικά ύδατα φαίνονται απότομες διακυμάνσεις της ποιότητας εξαιτίας του μικρού πλήθους των παρακολουθούμενων σημείων (μόλις 6 σημεία). Ωστόσο και στα εσωτερικά ύδατα η Ελλάδα συμμορφώνεται από το 1998 και έπειτα με τις υποχρεωτικές τιμές της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ κατά 100%(πράσινη γραμμή) με εξαίρεση τα έτη 2006 και 2007 οπότε και συμμορφώθηκε κατά 66,7 %.

 

Η ετήσια έκθεση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης είναι διαθέσιμη στον:

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος: Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων και η σχετική ελληνική έκθεση για τα έτη 2010 και 2011 είναι επίσης διαθέσιμη

Έκθεση της ΕΓΥ για την ποιότητα των νερών κολύμβησης στην Ελλάδα 2010

Έκθεση της ΕΓΥ για την ποιότητα των νερών κολύμβησης στην Ελλάδα 2011

Έκθεση της ΕΓΥ για την ποιότητα των νερών κολύμβησης στην Ελλάδα 2012

Έκθεση της ΕΓΥ για την ποιότητα των νερών κολύμβησης στην Ελλάδα 2013

Έκθεση της ΕΓΥ για την ποιότητα των νερών κολύμβησης στην Ελλάδα 2014

Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης ανά έτος είναι διαθέσιμα στο:

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal