Αποτελέσματα Προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης

Η συνολική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βελτιωθεί σημαντικά με την εφαρμογή αρχικά της Οδηγίας 76/176/ΕΟΚ και κατόπιν της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ, η οποία πλέον εφαρμόζεται. Το 85% περίπου των παράκτιων και εσωτερικών υδάτων κολύμβησης, χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια, σταθερά, ως «εξαιρετικής ποιότητας».

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2021 παρακολουθούνταν 21.859 σημεία που ανήκουν κατά το 66,7% σε παράκτια ύδατα, τα οποία, κατά μέσο όρο, εμφανίζουν καλύτερη ποιότητα από τα εσωτερικά ύδατα. Το 88% των παράκτιων υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν χαρακτηριστεί ως «εξαιρετικής ποιότητας», ενώ το 78,2% των εσωτερικών υδάτων έχουν αντίστοιχη ποιότητα. Ο μεγαλύτερος αριθμός παρακολουθούμενων υδάτων κολύμβησης είναι στην Ιταλία (5.524) και στην Γαλλία (3.355). Η Ελλάδα, μαζί με την Αυστρία, την Κροατία και τη Μάλτα, αποτελούν τις χώρες της Ευρώπης, για τις οποίες τουλάχιστον το 95% των υδάτων κολύμβησης έχει χαρακτηριστεί ως «εξαιρετικής ποιότητας»

Σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2022, η πλειοψηφία των παράκτιων και εσωτερικών υδάτων κολύμβησης καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις χαρακτηρισμού τους ως ύδατα κολύμβησης «εξαιρετικής ποιότητας», που έχουν τεθεί με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Επιπλέον, βάσει της τελευταίας αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα των παράκτιων υδάτων της Ελλάδας, το 98,7% έχουν χαρακτηριστεί ως «εξαιρετικής ποιότητας», το 1,0% έχουν χαρακτηριστεί ως «καλής ποιότητας», μόλις το 0,3%  έχουν χαρακτηριστεί ως «επαρκούς ποιότητας», ενώ καμία ακτή δεν έχει χαρακτηριστεί ως «ανεπαρκούς ποιότητας»

Η Ελλάδα από το 1990 παρακολουθεί συστηματικά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και τα αποτελέσματα φαίνονται σχηματικά στα διαγράμματα που ακολουθούν για τα παράκτια και τα εσωτερικά ύδατα κολύμβησης αντίστοιχα.

Παράκτια ύδατα κολύμβησης

Εσωτερικά ύδατα κολύμβησης

 

Από τα γραφήματα φαίνεται ότι το ποσοστό συμμόρφωσης της Ελλάδας με τις υποχρεωτικές και ενδεικτικές τιμές της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ, υπερβαίνει το 93% από το 1995 έως το 2010 που ήταν σε εφαρμογή η Οδηγία αυτή. Με έτος έναρξης εφαρμογής της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ το 2010, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των παράκτιων υδάτων κολύμβησης έχει εξαιρετική ποιότητα. Ειδικότερα, το ποσοστό υδάτων κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας ξεπερνά το 95% την τελευταία τετραετία αξιολόγησης 2019-2022.

Στα εσωτερικά ύδατα φαίνονται απότομες διακυμάνσεις της ποιότητας εξαιτίας του μικρού πλήθους των παρακολουθούμενων σημείων (6 σημεία ο μέγιστος αριθμός σημείων παρακολούθησης στο σύνολο της περιόδου αξιολόγησης 1990-2022, με 3 σημεία να παρακολουθούνται από το 2017 έως σήμερα). Ωστόσο, στα εσωτερικά ύδατα, η Ελλάδα συμμορφώνεται κατά 100% με τις υποχρεωτικές τιμές της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ από το 1998 και μετά, με εξαίρεση τα έτη 2006, 2007 και 2009 οπότε και συμμορφώθηκε κατά 66,7%. Από το έτος 2010, εφαρμόζεται η Οδηγία 2006/7/ΕΚ με τα εσωτερικά ύδατα κολύμβησης να είναι εξαιρετικής ποιότητας τα τελευταία χρόνια αξιολόγησης.

Η Ελλάδα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις που θέτει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τα τα ύδατα κολύμβησης, (τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επαρκούς ποιότητας έως το 2015), έχοντας ποσοστό υδάτων κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας το οποίο υπερβαίνει το 95% κατά την τελευταία τετραετία (2019-2022)

 

Η ετήσια έκθεση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης είναι διαθέσιμη στον:

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος: Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων και η σχετική ελληνική έκθεση για τα έτη 2010 και 2011 είναι επίσης διαθέσιμη

Έκθεση της ΕΓΥ για την ποιότητα των νερών κολύμβησης στην Ελλάδα 2010

Έκθεση της ΕΓΥ για την ποιότητα των νερών κολύμβησης στην Ελλάδα 2011

Έκθεση της ΕΓΥ για την ποιότητα των νερών κολύμβησης στην Ελλάδα 2012

Έκθεση της ΕΓΥ για την ποιότητα των νερών κολύμβησης στην Ελλάδα 2013

Έκθεση της ΕΓΥ για την ποιότητα των νερών κολύμβησης στην Ελλάδα 2014

Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης ανά έτος είναι διαθέσιμα στο:

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal