Σχετική Νομοθεσία

Η πρώτη Οδηγία σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης εκδόθηκε από την  ΕΟΚ το 1976. Πρόκειται για την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης» η οποία καθόριζε τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας που έπρεπε να πληρούν τα ύδατα κολύμβησης. Η σημασία της Οδηγίας αυτής είναι μεγάλη καθώς η εφαρμογή της συνοδεύτηκε από σημαντική βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Η εξέλιξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής κατά τρόπο ώστε να ενισχύεται ο ρόλος της διαρκώς εξελισσόμενης επιστήμης και να συμμετέχει συνειδητά στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων καθώς και η ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής διεργασίας, για την ανάπτυξη και υλοποίηση της νομοθεσίας, δημιούργησε την απαίτηση για αναθεώρηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ. Η αναθεώρηση της Οδηγίας του 1976 οδήγησε στην έκδοση της νέας Οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Η νέα Οδηγία καλύπτει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της προστασίας των υδάτων, σε συμφωνία με το γενικότερο πνεύμα που ακολουθεί η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα. Η νέα αυτή προσέγγιση περιλαμβάνει, εκτός από τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων για την ποιότητα των υδάτων, την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων άμεσης διαχείρισης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για περαιτέρω βελτιώσεις στην ποιότητα των υδάτων. Η νέα Οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης είναι στενά συνυφασμένη με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, αφού στην ουσία αποτελεί μία από τις θυγατρικές Οδηγίες της και σχετίζεται με την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στις περιοχές κολύμβησης αλλά και με την αντιμετώπιση των πηγών ρύπανσης. Αυτές οι πηγές ρύπανσης εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών που προβλέπονται στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ.

Η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ μέσω της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356Β’/26-2-2009) σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ. Ο βασικός σκοπός, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009, σχετίζεται με την θέσπιση των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων και τη διασφάλιση της τήρησης ποιοτικών προτύπων για την επίτευξη της διατήρησης, προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και τη διασφάλιση προστασίας της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, μέσω της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 θεσπίζονται μέτρα, όροι, μέθοδοι και διαδικασίες που αφορούν στην παρακολούθηση και ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, στη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και στην παροχή πληροφοριών προς το κοινό σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης.

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal