Χάρτης


Εξαιρετική ποιότητα Καλή ποιότητα Επαρκής ποιότητα Ανεπαρκής ποιότητα Μη Αξιολογημένα Ύδατα

Σημείο Δειγματοληψίας Εκβολή ποταμού/ρέματος Ιχθυοκαλλιέργιες
Μαρίνα Αγκυροβόλιο/Προβλήτα Αγκυροβολημένα σκάφη
Βιομηχανία Αντλιοστάσιο Αγωγός
Xερσαίο τμήμα υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων (ΧΑΔΑ)
Σημείο εκβολής αγωγού διάθεσης Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ) Άλλο

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal