Έκθεση 2022

Η έκθεση του 2022 περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης κατόπιν κατάλληλης στατιστικής επεξεργασίας των μικροβιολογικών δεδομένων της τρέχουσας (2022) και των τριών προηγούμενων κολυμβητικών περιόδων (2019 – 2021), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.

Από το σύνολο των 1.682 υδάτων κολύμβησης αξιολογήθηκαν τα 1.645, καθώς κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2022 δεν παρακολουθήθηκε ένα σημείο και δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ προκειμένου να αξιολογηθούν 36 νέα ύδατα κολύμβησης, που εντάχθηκαν στο δίκτυο παρακολούθησης το 2021. Παρόλα αυτά, από τα αποτελέσματα του έτους 2022 παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων στα 36 νέα ύδατα κολύμβησης διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, τηρώντας τα αντίστοιχα όρια εξαιρετικής και καλής ποιότητας. Για τα 1507 σημεία προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • 1624 σημεία ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», εκ των οποίων τα 3 βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα.
  • 17 σημεία ταξινομούνται ως «καλής ποιότητας», και βρίσκονται όλα σε παράκτια ύδατα.
  • 4 σημεία ταξινομούνται ως «επαρκούς ποιότητας».
  • Κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».
  • 36 νέα ύδατα κολύμβησης δεν αξιολογήθηκαν.
  • 1 σημείο παρακολούθησης δεν αξιολογήθηκε.

 

Έκθεση 2022

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Αύγουστος 3, 2023

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal