Προκήρυξη διαγωνισμών για την Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών Ακτών Κολύμβησης για την περίοδο 2013-2015

Η E.Γ.Υ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. προκηρύσσει με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το Π.Δ.60/2007, πέντε διαγωνισμούς με ξεχωριστές προκηρύξεις, με το ίδιο φυσικό αντικείμενο για διαφορετικές περιοχές εφαρμογής, για την ανάδειξη Αναδόχων που θα αναλάβουν την εκτέλεση των συμβάσεων παροχής των ακόλουθων υπηρεσιών:

  1. «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας-  Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου, για την περίοδο 2013-2015».
  2. «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, για την περίοδο 2013-2015»
  3. «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, για την περίοδο 2013-2015»
  4. «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος, για την περίοδο 2013-2015»
  5. «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Κρήτης και Πελοποννήσου, για την περίοδο 2013-2015»

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε έναν ή περισσότερους από τους προαναφερόμενους διαγωνισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη  μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την 9-4-2013, από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του  Υ.Π.Ε.Κ.Α., Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 - Αθήνα, Τ.Κ.  115 26, 10ος Όροφος, εργάσιμες ημέρες και ώρες, 8:00 π.μ. - 15:00 μ.μ., σε ηλεκτρονική μορφή. Για την παραλαβή της διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος επιβάρυνσης. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού, εντός πέντε (5) ημερών από της παραλαβής, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να ανακτηθούν μέσω διαδικτύου από τον Διαδικτυακό Τόπο http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=473&language=el-GR.

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Μάρτιος 12, 2013

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal