Διαδικασία αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

Δεδομένου  ότι,  κατά  την  πρώτη  εφαρμογή  της  υπ΄αριθμ.  οικ. 100172/27-4-2012  εγκυκλίου περί  της  διαδικασίας  αναθεώρησης  του δικτύου  παρακολούθησης  της  ποιότητας  των  υδάτων κολύμβησης το έτος 2012,  υποβλήθηκε  από τους ενδιαφερόμενους φορείς  σημαντικός αριθμός εκπρόθεσμων  αιτημάτων  προσθήκης  και  αφαίρεσης  ακτών,  η  Ειδική Γραμματεία  Υδάτων  του Υ.Π.Ε.Κ.Α. προβαίνει στην εκ νέου αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Η διαδικασία της εν λόγω αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί το έτος 2013 και θα ισχύει από την κολυμβητική περίοδο του έτους 2014 και το έτος 2014 και θα ισχύει από την κολυμβητική περίοδο του έτους 2015. Στη συνέχεια, η αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης θα πραγματοποιείται κάθε δυο χρόνια με έναρξη το έτος 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό αρχείο.

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Αύγουστος 1, 2013

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal