Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2016

Ηπαρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2016 πραγματοποιείται με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Στον κατωτέρω χάρτη καταχωρούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των παρακολουθούμενων παραμέτρων κατά την κολυμβητική περίοδο έτους 2016

   

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Ιούλιος 29, 2016

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal