Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2017

Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2017 θα πραγματοποιηθεί σε 290 σημεία παρακολούθησης σε ισάριθμες ακτές κολύμβησης, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης», όπως αυτή εναρμονίστηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 8600/416/E103/2009 (ΦΕΚ356Β/2009).

Η παρακολούθηση  της ποιότηταςτων υδάτων κολύμβησης για την περίοδο 2017 έως 2023 θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με την ένταξη της πράξης "Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση των ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου" στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 

Αναλυτικά, τα 290 σημεία παρακολούθησης σε ισάριθμες ακτές κολύμβησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτυπώνονται στον κατωτέρω χάρτη

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Μάρτιος 14, 2017

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal