Ποιότητα υδάτων κολύμβησης 2016

Ολοκληρώθηκε και δημοσιοποιήθηκε η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το έτος 2016 σε 1.507 σημεία παρακολούθησης της χώρας, από το σύνολο των 1.542 σημείων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα παρακολούθησης για το έτος 2016. 34 νέα σημεία εντάχθηκαν το έτος 2015 στο πρόγραμμα παρακολούθησης για πρώτη φορά, γι αυτό δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση τους καθώς δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Ένα σημείο στη Λευκάδα δεν αξιολογήθηκε καθώς δεν παρακολουθήθηκε το 2016 λόγω αδυναμίας πρόσβασης στην ακτή εξαιτίας κατολισθήσεων και αποκοπής τμημάτων στην δημοτική οδό προς την ακτή που δεν επηρεάζουν την ποιότητα των υδάτων και προκλήθηκαν από το σεισμό στη Λευκάδα στις 17 Νοεμβρίου 2015.

Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων ετών (2013-2016), αποτυπώνεται σε ειδική έκθεση.

Η χώρα μας, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Συνολικά, το πρόγραμμα παρακολούθησης περιλαμβάνει 1.542 σημεία εκ των οποίων τα 1.540 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και τα υπόλοιπα 2 σε εσωτερικά ύδατα (συγκεκριμένα σε λίμνες). Σύμφωνα με την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης από τα 1507 σημεία που αξιολογήθηκαν, 1.496 σημεία (99,27%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 10 σημεία (0.66%) ταξινομούνται ως «καλής ποιότητας», 1 σημείο (0.07%) ταξινομείται ως «επαρκούς ποιότητας» και κανένα σημείο δεν ταξινομείται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων έτους 2016 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr και η αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης της χώρας για το έτος 2016 αποτυπώνεται στον κατωτέρω χάρτη.

 

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Ιούλιος 20, 2017

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal