Έκθεση 2020

Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης έγινε με κατάλληλη στατιστική επεξεργασία των μικροβιολογικών δεδομένων της τρέχουσας (2020) και των τριών προηγούμενων κολυμβητικών περιόδων (2017 – 2019), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.
 
Από το σύνολο των 1634 υδάτων κολύμβησης αξιολογήθηκαν τα 1620, καθώς κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2020 δεν παρακολουθήθηκε ένα σημείο και δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστoς αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ προκειμένου να αξιολογηθούν 13 νέα ύδατα κολύμβησης. Παρόλα αυτά, από τα αποτελέσματα του έτους 2020 παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων στα 13 νέα ύδατα κολύμβησης διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, τηρώντας τα αντίστοιχα όρια εξαιρετικής ποιότητας. Για τα 1620 ύδατα κολύμβησης προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
 
  • Το σύνολο των 1620 υδάτων κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία τουλάχιστον «καλής ποιότητας» (περιλαμβάνει τα σημεία των κατηγοριών 1 και 2).
  • Εξ αυτών 1586 ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», εκ των οποίων τα 3 βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα.
  • 34 ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία «καλής ποιότητας», και βρίσκονται όλα σε παράκτια ύδατα.
  • Κανένα δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας».
  • Κανένα δεν χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».
  • 13 νέα ύδατα κολύμβησης δεν αξιολογήθηκαν.
  • 1 σημείο παρακολούθησης δεν αξιολογήθηκε.
 

Έκθεση 2020

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal