Έκθεση 2021

Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης έγινε με κατάλληλη στατιστική επεξεργασία των μικροβιολογικών δεδομένων της τρέχουσας (2021) και των τριών προηγούμενων κολυμβητικών περιόδων (2018 – 2020), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.
 
Από το σύνολο των 1683 υδάτων κολύμβησης αξιολογήθηκαν τα 1634, καθώς κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2021 δεν παρακολουθήθηκε ένα σημείο από τον Ιούνιο και μετά και δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστoς αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ προκειμένου να αξιολογηθούν 48 νέα ύδατα κολύμβησης. Παρόλα αυτά, από τα αποτελέσματα του έτους 2021 παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων στα 48 νέα ύδατα κολύμβησης διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, τηρώντας τα αντίστοιχα όρια εξαιρετικής ποιότητας.
Για τα 1634 ύδατα κολύμβησης που έχουν αξιολογηθεί προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
 
  • Το σύνολο των 1634 υδάτων κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία τουλάχιστον «επαρκούς ποιότητας» (περιλαμβάνει τα σημεία των κατηγοριών 1 και 2 και 3).
  • Εξ αυτών 1612 ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», εκ των οποίων τα 3 βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα.
  • 21 ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία «καλής ποιότητας», και βρίσκονται όλα σε παράκτια ύδατα.
  • 1 χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας».
  • Κανένα δεν χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας». 
  • 48 νέα ύδατα κολύμβησης δεν αξιολογήθηκαν.
  • 1 σημείο παρακολούθησης δεν αξιολογήθηκε
 

Έκθεση 2021

 

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal