Έκθεση 2018

Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης έγινε με κατάλληλη στατιστική επεξεργασία των μικροβιολογικών δεδομένων της τρέχουσας (2018) και των τριών προηγούμενων κολυμβητικών περιόδων (2015 – 2017), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.  

Από το σύνολο των 1598 υδάτων κολύμβησης αξιολογήθηκαν τα 1568, καθώς την κολυμβητική περίοδο 2018 παρακολουθήθηκαν για πρώτη φορά 58 νέα ύδατα κολύμβησης, εκ των οποίων τα 30 νέα σημεία δεν αξιολογήθηκαν, καθώς δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστoς αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Παρόλα αυτά, από τα αποτελέσματα του έτους 2018 παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων στα 39 νέα ύδατα κολύμβησης διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, τηρώντας τα αντίστοιχα όρια εξαιρετικής ποιότητας. Για τα 1568 ύδατα κολύμβησης που έχουν αξιολογηθεί προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • Το σύνολο των 1568 υδάτων κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία τουλάχιστον «καλής ποιότητας» (περιλαμβάνει τα σημεία των κατηγοριών 1 και 2).
  • Εξ αυτών 1550 ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», εκ των οποίων τα 2 βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα.
  • 18 ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία «καλής ποιότητας», εκ των οποίων το 1 βρίσκεται σε εσωτερικά ύδατα.
  • Κανένα δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας».
  • Κανένα δεν χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».
  • 30 νέα ύδατα κολύμβησης δεν αξιολογήθηκαν.

Έκθεση 2018

Ημερομηνία: 
Κυριακή, Ιούνιος 30, 2019

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal