Έκθεση 2016

Η έκθεση του 2016 περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης κατόπιν κατάλληλης στατιστικής επεξεργασίας των μικροβιολογικών δεδομένων της τρέχουσας (2016) και των τριών προηγούμενων κολυμβητικών περιόδων (2013 – 2015), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.

Από το σύνολο των 1542 σημείων δειγματοληψίας αξιολογήθηκαν τα 1507. Τα υπολειπόμενα 35 σημεία παρακολούθησης δεν αξιολογήθηκαν καθώς τα 34 εξ αυτών εντάχθηκαν στο δίκτυο παρακολούθησης για πρώτη φορά το έτος 2015 και δεν υπάρχουν ακόμη τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία (ελάχιστος αριθμός δειγμάτων) που απαιτεί η Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Παρόλα αυτά, από τα πρώτα αποτελέσματα παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, τηρώντας τα αντίστοιχα όρια εξαιρετικής ποιότητας. Ένα σημείο παρακολούθησης δεν αξιολογήθηκε καθώς η παρακολούθηση του δεν ήταν δυνατή λόγω μη ασφαλούς προσβασιμότητας στην ακτή.

Για τα 1507 σημεία προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • 1496 σημεία ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», εκ των οποίων 1495 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και ένα σε εσωτερικά ύδατα.
  • 10 σημεία ταξινομούνται ως «καλής ποιότητας», εκ των οποίων 9 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και ένα σε εσωτερικά ύδατα.
  • 1 σημείο ταξινομείται ως «καλής ποιότητας», το οποίο βρίσκεται σε παράκτια ύδατα.
  • Κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Ιούλιος 20, 2017

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal